Onko työperäinen altistuminen syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille tiedossa?

Onko työperäinen altistuminen syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille tiedossa?

8.12.2023 Yleinen 0

Syöpävaaraa aiheuttavia työperäisiä altisteita ovat aineet, seokset ja tuotannossa syntyvät yhdisteet, jotka hengitettynä, nieltynä ja/tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa syöpää tai sen esiintymisen lisääntymistä.

Syöpävaaraa aiheuttavia aineita työpaikoilla on lukuisia ja yleisimmät niistä ovat alveolijakeinen kvartsi, kromi(VI)-yhdisteet, nikkeli, kadmium ja arseeni sekä niiden yhdisteet, PAH-yhdisteet, bentseeni ja muut syöpävaaraa aiheuttavat liuottimet, asbesti, kovapuupöly ja ympäristön tupakansavu.

Altisteille on asetettu haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia ja sitovia raja-arvoja, joihin vertaamalla voidaan arvioida työntekijöiden altistumisesta aiheutuvia terveysriskejä ja parannustoimien tarpeellisuutta, kun altistumisen taso on tiedossa.

Osallistuimme vuosien 2021-2023 aikana Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin työntekijöiden altistumisen vähentämistä syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille kaivosympäristöissä. Hankkeen loppuraportti (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4975-2) on nyt ilmestynyt ja myös hankkeessa laadittu kirjallisuuskatsaus (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4975-2) on valmistunut.

Tutkimushankkeessa selvitettiin työntekijöiden altistumista kiteiselle kvartsille, diesel pakokaasuille ja raskasmetalleille. Mittauksissa havaittiin ilman laadussa paljon ajallista vaihtelua. Merkittävintä altistuminen dieselpakokaasuille oli lastausalueella. Kvartsipölylle altistuttiin merkittävimmin ruiskubetonoinnissa ja laboratoriotyöskentelyssä.

Onko teidän yrityksessänne tiedossa alistuvatko työntekijät syöpävaarallisille aineille ja mikä on altistumisen taso?

Voimme auttaa selvittämään työntekijöiden altistumisen ja arvioimaan siitä aiheutuvat terveysriskit sekä antamaan toimenpideohjeet altistumisen vähentämiseen.

 

Lisää tietoa:

https://tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/syopavaara/syopasairauden-vaaraa-aiheuttavat

https://tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/raja-arvot

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267

https://www.sirategroup.fi/tyohygienia-ja-altistumisen-arviointi/